HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tóm tắt hiệu quả đầu tư

VN-Index
APF1
APF2
Từ đầu năm
9%
27%
28%
1 năm
6%
25%
25%
3 năm
3% / năm
8% / năm
8% / năm
5 năm
3% / năm
10% / năm
Từ ngày thành lập
7% / năm
15% / năm
22% / năm

Số liệu VN-Index và APF1 được tính kể từ ngày 15/02/2017. Số liệu APF2 được tính kể từ ngày 11/10/2019.

Tỷ suất sinh lời hàng năm APF1

Mục tiêu của AP Alpha là đem lại tăng trưởng 100% sau mỗi 5 năm cho các nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư quỹ APF1

Các chỉ số chính

15%

Lợi suất kép APF1

22%

Lợi suất kép APF2

72
Khách hàng
đầu tư
19 năm

Kinh nghiệm

Tỷ suất sinh lời hàng năm APF2​

Mục tiêu của AP Alpha là đem lại tăng trưởng 100% sau mỗi 5 năm cho các nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư quỹ APF2

Các chỉ số chính

15%

Lợi suất kép APF1

22%

Lợi suất kép APF2

72
Khách hàng
đầu tư
19 năm

Kinh nghiệm