HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tóm tắt hiệu quả đầu tư

VN-Index
APF1
APF2
Từ đầu năm
11%
14%
17%
1 năm
19%
30%
33%
3 năm
0% / năm
9% / năm
8% / năm
5 năm
5% / năm
12% / năm
Từ ngày thành lập
8% / năm
17% / năm
25% / năm

Số liệu VN-Index và APF1 được tính kể từ ngày 15/02/2017. Số liệu APF2 được tính kể từ ngày 11/10/2019.

Tỷ suất sinh lời hàng năm APF1

Mục tiêu của AP Alpha là đem lại tăng trưởng 100% sau mỗi 5 năm cho các nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư quỹ APF1

Các chỉ số chính

17%

Lợi suất kép APF1

25%

Lợi suất kép APF2

74
Khách hàng
đầu tư
20 năm

Kinh nghiệm

Tỷ suất sinh lời hàng năm APF2​

Mục tiêu của AP Alpha là đem lại tăng trưởng 100% sau mỗi 5 năm cho các nhà đầu tư.

Hiệu quả đầu tư quỹ APF2

Các chỉ số chính

17%

Lợi suất kép APF1

25%

Lợi suất kép APF2

74
Khách hàng
đầu tư
20 năm

Kinh nghiệm